Правила понашања

Дужности полазника су да :

 • редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
 • поштује правила понашања, одлуке директора и органа школе;
 • ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова утврђених школским програмом;
 • не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
 • поштује све препоруке школе за заштиту здравља током трајања пандемије Covid-19 (одржавање физичке дистанце од најмање 1,5 метара, ношење маски, редовно прање руку и др.)
 • поштује личност других полазника, наставника и осталих запослених у школи;
 • у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика;
 • стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;
 • чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
 • да своје односе са другим полазницима заснива на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу;
 • међусобне неспоразуме и сукобе полазници решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељенског старешине, односно педагога или дежурног наставника;
 • полазник је дужан да поштује личност других полазника, наставника и осталих запослених у школи и пристојно се понаша према њима;
 • међусобне неспоразуме и сукобе полазника и наставника решава директор школе у сарадњи са школским педагогом и тимом за заштиту од насиља;
 • полазник који се понаша непримерено, грубо и агресивно према другим полазницима, запосленима и трећим лицима, дисциплински одговара за своје понашање, у складу са одредбама Закона и Статута школе;
 • забрањено је пушење у просторијама школе, као и у целој згради у којој се школа налази;
 • забрањено је у школу уносити и користити алкохол и наркотичка средства;
 • забрањено је у школску зграду доносити експлозивни материјал, оружје, бодеже, као и друге опасне предмете;
 • полазници су дужни да у школу долазе уредни, у чистој и пристојној одећи;
 • у школи је забрањена дискриминација и дискриминаторно поступање;
 • у школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање;
 • по доласку у школу полазницима се мери температура, након тога треба да дезинфикују руке, ставе маске, а затим улазе у своје учионице, седају на своја места и припремају се за почетак часа;
 • ако полазник закасни на час не сме се задржавати у ходнику, санитарним просторијама и другим деловима школске зграде, већ одмах улази у учионицу или другу просторију у којој се изводи настава његовог одељења;
 • после јављања наставнику и давања обавештења о разлогу кашњења, по одобрењу наставника полазник одлази на своје место, при чему не сме узнемиравати остале полазнике, већ се одмах укључује у праћење наставе, а уколико му је потребно објашњење у вези са наставом, обратиће се наставнику;
 • дежурни полазник – редар, долази у школу пре осталих полазника;

 

Редар је дужан да: 

 • прегледа учионицу по доласку у школу, припреми прибор и остала наставна средства потребна за рад;
 • пријави одмах штету коју установи приликом доласка у учионицу, као и штету која се учини за време наставе, одмора или по завршеној настави, пре одласка кући;
 • за време одмора чува ствари полазника, проветрава учионицу и обавља остале послове неопходне за почетак наредног часа;
 • по налогу предметног наставника доноси наставна средства, учила и прибор;
 • пријављује одсутне полазнике ради евидентирања;
 • последњи напушта учионицу, утврђује исправност инвентара, гаси светло, затвара прозоре и прикупља заборављене ствари полазника, које предаје дежурном особљу школе;
 • води рачуна о чистоћи и реду у учионици

ШКОЛА И РОДИТЕЉ

Родитељ, односно други законски заступник полазника млађег од 17 година је одговоран:

 • за редовно похађање наставе и извршавање школских обавеза свог детета;
 • да одмах, а најкасније у року од 48 сати од наступања спречености полазника да присуствује настави, о томе обавести школу;
 • да најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености полазника да присуствује настави, правда изостанке полазника (лекарским уверењем-одговарајућим, другом релевантном документацијом);
 • да се одазове на позив школе узме учешће у свим облицима образовно-васпитног рада са полазником;
 • за повреду забране учињене од стране полазника, прописане Законом;
 • за теже повреде обавезе полазника прописане Законом;
 • да поштује правила понашања у школи;
 • родитељ/други законски заступник полазника је дужан да надокнади материјалну штету коју полазник нанесе школи намерно или крајњом непажњом, у складу са законом;
 • позивањем на члан 19. Међународне конвенције о правима детета сваки полазник у школи има право да буде заштићен од свих облика насиља док је под бригом родитеља или старатеља.